مشروح اخبار
 » توانایی های محدود =سهم محدود از منابع نامحدود/بقلم میر آرش تقوی

نقد در همه جوامع بشری باعث پیشرفت و جلوگیری از انحراف است و به همین دلیل هم در جوامع مترقی و موفق نقد مهم است و منتقد هم محترم و عزیز


میر آرش تقوی
نقد درهمه جوامع بشري باعث پيشرفت وجلوگيري ازانحراف است وبه همين دليل هم درجوامع مترقي وموفق نقدمهم است ومنتقد هم محترم وعزيز
اما مثل همه موضوعات ديگر نقد وانتقاد هم بايددرچهارچوب قوانين ومقرراتي انجام بپذيرد
وقتي قصد داريم موضوعي رابه نقدبكشيم بايد برآن موضوع اشراف داشته باشيم تاكاستي هارا بشناسيم وبراي رفع آنها راهكار ارايه بدهيم وخداي نكرده وارد وادي تخريب وسياهنمايي نشويم واين مهم مستوجب اين است كه منتقدبرموضوع موردنقد عالم باشد،مطالعه كرده باشدويا درآن عرصه حضور داشته باشدوبراساس مشاهداتش به برسي بپردازد ودرهمه حال بايد شرايط وامكانات موجودرا لحاظ نموده  وانصاف رارعايت كند
مدتي است كه دراستان ما هركس كمترسوادي دارد دست به قلم برده وهرموضوع مربوط ونامربوطي رابدون مطالعه كافي ودرنظرگرفتن شواهدوشرايط وامكانات از ديدگاه خودمورد برسي قرار داده وبه هركس وهرچيز كه ميخواهدمي تازد وهرنتيجه گيري كه دلخواش باشد انجام ميدهدوازقضا دراين راه نه شان افراد ونه درستي ونادرستي اطلاعاتي راكه دراختيار دارد رامورد توجه واهتمام قرارنمي دهند
ادبيات مناسب از اولين اصول نقدوبرسي است وكسي حق ندارد به شخصيتهاي سياسي ومذهبي كه دردوره اي ازتاريخ به قدروسعشان خدمت كردند خواه اشتباهاتي داشته باشندويانه توهين كند وبه اسامي دون شان وتوهين آميز خطابشان كند
تاسف برانگيزتر اينكه سايتهاي خبري وتحليلي استان ما براي جذب اندك مخاطبي هرمطلب  سبك وبي محتوايي راكه احتمال بدهند توجهي راجلب ميكندمنتشرميكنندومتاسفانه تاثيرات نامطلوب اين توهين نامه ها رابرفرهنگ ووجدان عمومي ناديده ميگيرند
چند وقت پيش مطلبي باعنوان (هيهات من الضعف )منتشركردم كه موردتوجه افكارعمومي قرارگرفت وازطرفي حساسيتهايي راهم برانگيخت وجوابيه هايي را درپي داشت
جواب دادن به مطالب انتقادي كه مستقيماخطاب به يك مسعول منتشرميشود آدابي داردكه متاسفانه دراستان ما مورتوجه قرارنمي گيرند
وقتي شهروندي درانتقادبه عملكرد نماينده شهرستان محل سكونتش مطلبي منتشرميكنددرست اين است كه اگرمسعول موردنظر صلاح دانست بوسيله روابط عمومي تحت نظارتش جوابيه منتشركند واگرازنظرايشان اهميت موضوع درحدي بودكه شخصاجواب بدهد درمناسبتهاي مختلف وبااستفاده از تريبونهايي كه هرازچندگاه دراختيارمسعولان قرارميگيرد باادبياتي شايسته مقام ومنزلت جايگاهي كه اشغال كرده است به موضوعات وشبهات مطرح شده پاسخ بدهد
متاسفانه پس از انتشارمطلب فوق الذكر شاهد عكس العمل تندوادبيات نامناسب نماينده محترم بوديم كه درديدارباهنرمندان منتقدان را به رقبياي سياسي خودپيوند زد وهمه رايكجابه كما فرستادگويا ازنظرايشان هيچكس جز قلم فروشان وبه كما رفته ها از ايشان انتقادنمي كند
هركس كه وعده هاي انتخاباتي ايشان را يادآوري كندحتما سر درآخور سياسيون معروف داردوهركس هم به تيترهاي عجيبي مثل خاكبرداري پتروشيمي به پايان رسيداعتراض كند حتما قلمفروشي مزدور است(پيشنهادميكنم گزارش جناب بهگام را از خاكبرداري پتروشيمي رامطالعه بفرماييد)
براي من سوْال است كه چرا وباكدام اختيارقانوني نماينده محترم كهگيلويه ورود خبرنگاران به محوطه پتروشيمي را منوط به داشتن اجازه كتبي ازدفترخودكرده اند ودرغيراين صورت ورود به آن ممنوع است؟
آياپتروشيمي زيرمجموعه مجلس است ويااينگونه ميتوان حقيقت راپنهان كرد؟
گذشته از عكس العمل تندنماينده محترم شاهد انتشارچندين جوابيه از طرف اشخاص حقيقي بوديم كه هرچه فكركردم نه متوجه شدم چرا اين عزيزان بجاي كساني كه وظيفه پاسخگويي داشتند زحمت نوشتن جوابيه راكشيدند ونه ازمتن جوابيه ها چيزي دستگيرم شد

چطور ميتوان مدافع اين موضع بودكه حل مشكلات مردم مظلوم كهگيلويه را به همت خيرين حواله ميدهد آنهم درشرايطي كه شهرستانهاي مجاور ما به كارگاههاي بزرگ اجرايي تبديل شده اند وگوشه اي ازهمسايگان ما نيست كه پروژه اي درآن فعال نباشد وأما وقتي از سهم ناچيزكهگيلويه گلايه ميكنيم نماينده محترم كه بايد درد مارا فريادبزند نااميدانه ميفرمايد منابع دولت محدود است وبايد بااستفاده ازخيرين مشكلات كهگيلويه حل بشود!!!!!!!!!!!!'

جناب نماينده منابع دولت محدود نيست همانطوركه تاجگردون ثابت كرد كه محدوديتي درمنابع نيست

اين توانايي هاي شماست كه محدود است

وشما جوان تحصيلكرده كهگيلويه اي كه درجوابيه نوشتن ازهميديگرسبقت ميگيريد چگونه مدافع اين گفتمان شده ايد؟آيا قلمفروشي شايسته كداميك ازماست؟
حق مردم كهگيلويه دريوزگي از كرم ثروتمنداني است كه هرازگاهي وجدان دردخودراباخيراتي اندك مثل كانكس مدرسه سرگچ ديشموك درمان ميكنند؟
شما مدافع اين گفتمان هستيد؟

خداوند همه مارا هدايت كندكه قلم وقدم راجزبراي رضاي خدا برنداريم وسايه پرنعمت مقام معظم رهبري ونظام مقدس اسلامي رابرمرزوبوم ايرانزمين مستدام بدارد انشااللهتاریخ انتشار : 11 آبان 1396» اخبار مرتبط:

 • واكنش عدل هاشمي به درج خبر تجمل گرايي وفخرفروشی فرزندانش
 • نخستين جلسه هم‌انديشي ستاد برگزاري هفته منابع طبيعي استان برگزار شد
 • انتخاب مديران كارآمد همدلي را در كهگيلويه وبويراحمد افزايش مي دهد
 • پيام تبريك نمايندگان کهگیلویه و بویراحمد به آقايان پرويزيان، تقوي و حسيني
 • بزرگواری هم به رفسنجانی هشدار داد/ بيش از اين سابقه خودت را خراب نكن
 • » اشتراک گزاری خبر  عملکرد دولت دوازدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟

  1-خوب وقابل پیش بینی بود
  2- متوسط بعلت ناتوانی مدیران
  3- ضعیف و ادامه روند ناتوانی ادامه دارد
  4- عوامل بیرونی دولت را ناکام گذاشته است


  http://up2www.com/uploads/cfb2photo-2017-11-18-00-02-50.jpg