مشروح اخبار
 » یاداشت یک فعال اصلاح طلب در وصف حبیب الله خان رزمجو

حبیب اله خان رزمجوگرچه نام خان برخودداشت امافروتن ومردمی وآزاده بودودوستان براولقب ستارخان این دیار، نهاده بودند.اوآزادمنش


راک نیوز- حبیب اله خان رزمجوگرچه نام خان برخودداشت امافروتن ومردمی وآزاده بودودوستان براولقب ستارخان این دیار، نهاده بودند.اوآزادمنش وساده زیست ودوست نوازواهل کتاب ومطالعه وفکربودودرمیان دوستان خویش ازمحبوبیت خاصی بهره یافته بود.حبیب اله خان نمادیکرنگی وصفابودوازمال دنیا به کم بسنده وقناعت کرده بود؛لیکن همه به دور او گردمی آمدندوبرسرسفره اش می نشستند.چراکه خان صمیمی ودوست نوازوشمع محفل دوستان ومردم بودوهمه ازمحضر ودرکنارش بهره می بردندوخوش می گذراندند. حبیب اله خان همیشه بااخبارروزوروزنامه هاسروکارداشت وهم باشرایط وسیاست روزواوضاع زمانه آشنایی داشت.هیچ دلبستگی وتعلق دنیوی دراودیده نمی شود. به مردان بزرگ تاریخ ایران مانندفردوسی وکورش بزرگ ودکترمصدق ودیگرآزادیخواهان وطن عشق می ورزید وخودرا رهرو راه آزادگان میهن می دانست وبه آبادی وسربلندی وطنش ایران مهرمی ورزید.فکرش بازوآشنابه تحولات روزگاربودودردهای جامعه راحس ودرک می کرد. درمیان دوستان اصلاح طلب واهل فکرازاحترامی ویژه برخورداربودوهمه اورارهبروپیشواوپیشروخوددرمنطقه می دانستندوحضورش به مجالس ومحافل رونق وانرژی می بخشید. هروقت دلمان تنگ می شدوازاوضاع زمانه دون پروردلمان می گرفت به سراغ حبیب اله خان رزمجومی رفتیم تادرکناراین انسان شریف زمانی بیاسائیموازهول زمانه نهراسیم ودراونجامی دیدیم که چایش دم وروزنامه هادرکنارش گسترده است وبه انهانگاه می کندومی خواند. خان آزاده مابه مکتب خاص نرفته، سیروسلوک اخلاقی وانسانی وآزادگی راطی کرده بودودرسرشتش مهربانی وخوبی نهاده شده وازمدعیان دروغین وبی عمل گوی سبقت راربوده بود؛بدون ازاین که لافی بزندویااینکه درپی آزوطمعی باشد. خان دوست داشتنی ظاهری آراسته وپسنده وپرکشش ودرونی بیرنگ وباصفا داشت وهمین بربزرگی واحترام ومهرش دردلهاافزوده بودواین سبب شده بودکه درهمه جامهرآوری ودلربایی کندوهمه ازبُن دل دوستش داشته باشندومهرش رادردل بکارند.حبیب اله خان رزمجوخوش اندیش وبامرام ودرراهش پایداربودوباهیچ بادی نمی لغزیدوازراه ومرامش دورنمی شد؛چون آزاده بودوازآزونیازبه دور... اودرمیان آدمهایی که جزوحزب بادبودندوخودرادرشرایط گونه گون ارزان وکم بهامی فروختندودرهرشرایطی رنگ عوض می کردندتابه نان ونوایی برسند،مانندسروی آزادوپایدارواستوارمی ایستادودربرابرامواج رنگارنگ زمانه رنگ نمی باخت وبامرام وروش واستواری خویش به همگان درس آزادگی ویکرنگی واخلاق می دادتاهمگان بدانندوبفهمندکه چندرنگی ونان به نرخ روزخوردن وتحقیرشدن وخودراارزان فروختن دورازمنش نیک انسانی است. اوخان وخان زاده بودامادوستدارمردم وخاکی وآزاده وبامرام انسانی وشریف ودوست داشتنی وفرهنگی وفرهنگ دوست وازآنهایی نبودکه برای جاه وخواسته آزارش به کسی رسیده باشدوبرای نام ونان حقوق دیگران زیرپا گذاردوخلق رابیازارد. یادش بخیرحبیب اله خان رزمجوکه تازیست نیک ومردانه وساده وبامرام زیست وزندگیش برای همه کسانی که اورادیدندوشناختندراهنماودرس آموزبودوکوچ نابهنگامش همه دلهارانگران وچشمهاراگریان واشکبارکرد.یادش وراهش گرامی وزنده باد.

تاریخ انتشار : 2 مرداد 1397» اخبار مرتبط:

 • حبیب خواننده ایرانی مرد تنهای شب درگذشت
 • حرکت قابل تقدیر ودوست داشتنی "النازشاکردوست" !+عکس
 • مجوز ترانه‌های “حبیب” صادر شد
 • عیادت سیدحسن خمینی از حبیب‌الله عسگراولادی/ عکس
 • پایان سریال «زمانه» چگونه است!
 • » اشتراک گزاری خبر

  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler


  در سانحه هوایی سقوط هواپیمای تهران-یاسوج کدام گزینه را مقصرمیدانید

  1- شرکت هواپیمایی
  2- نماینده مردم درمجلس
  3- دولت و وزرای مربوطه
  4- کوه دنا


  http://up2www.com/uploads/cfb2photo-2017-11-18-00-02-50.jpg