مشروح اخبار


از تخریب رودنیل شما را چه سود

21 خرداد 1391 14:07

از تخریب رودنیل شما را چه سود

در روزهای گذشته نوذر رودنیل کارشناس برجسته در داوری وفوتبال کشور گلایه های خود را از عدم توجه رسانه های تصویری استان به ورزش فوتبال در جغرافیای کهگیلویه وبویراحمد  با خبرگزاری فارس برزبان آورد پس آن دوستی بر گفته های ایشان به تندی خرده گرفت وآنچنان سنگ عملکرد صدا وسیمای استان را بسینه زد وبرنامه های ورزشی این شبکه استانی را کامل دانست ،که بخود گفتیم نکند ما تاکنون شبکه دیگری را بجای شبکه دنا نگاه میکردیم .
مطالب دوست محترم دوبخش داشت در یک بخش به عملکرد صدا وسیما پرداخت ودر بخش دیگر سود وزیان رودنیل را با چرتکه محاسبه نمود.لذا به اختصار درمورد موارد مطرح شده با ایشان سخنی دارم .
.ایشان از رودنیل سوال کرده بودند که "برای ساخت کدام ورزشگاه با مسئولان صحبت نموده یا کدام کار زیزبنایی را انجام داده ."اولا دوست عزیز شما احتمالا رودنیل را با عباسی وزیر ورزش اشتباه گرفتید وخواسته شما از آقای  کفاشیان که در راس ورزش فوتبال کشور قراردارد برآورده نخواهد شد زیرا وظایف براساس قانون مشخص شده است .
ما معتقدیم که  عملکرد هر کسی قابل نقد است ولی تخریب وبچشم نیامدن رودنیل در ورزش کشور بدور از انصاف میباشد .بنظر نمی رسد رودنیل عقده دعوت به قاب تلویزیون داشته باشد زیرا بارها وبارها ما تصویر وصدای رود نیل را از رسانه ملی دیده وشنید ه ایم .
اینکه استان های  همجوار از وی بعنوان  کارشناس دعوت میکنند ودر استان ما  از توجه به ورزش خبری نیست نشان از علاقه رودنیل یه حضور در رسانه نیست این توجه مدیران  دیگراستان ها به ورزش رانشان میدهدوبی توجهی مدیران ما.در جواب همه ی اما ها واگر های شما بگویم رودنیل در سطح فوتبال کشور شناخته شده است وتنها به این بسنده میکنم که وقتی مهم ترین اتفاق در فوتبال مملکت یعنی دربی استقلال -پرسپولیس  که شخص شما برای دیدنش از نزدیک باید شب را در کنار ورزشگاه آزادی بخوابید یا بسختی میتوانید آن را از ورزشگاه تماشا کنید  نظارت بر آن رابه رودنیل میسپارند .
-اما در بحث حمد وثنای شما از صدا وسیمای استان لازم است که پاسخ حرف های شما رایک به یک بدهم شما از پخش مستقیم دیدار شهرداری وذوب آهن  بعنوان کار بزرگ یاد کردید!! یاد کردید.
اتفاقا یا شما واقعا نمیدانید یا فکر کردید مردم هنوز دنیا را فقط از طریق شبکه استانی دنا میبینند که این حرف ها رازدید .برادر گرامی  شبکه دنا مانند سایر کسانی که به ماهواره دسترسی داشتند مسابقه را از شبکه استانی اصفهان گرفته وبا لحظاتی تاخیر از شبکه دنا پخش مینمود .اگر یار وهمراه فوتبال شهرداری بودند پس چرا بازی هایی که شهرداری در تهران انجام میداد را پخش نمی کردند؟
-پخش مسابقه شهرداری برای شبکه دنا  بازی 2سربرد میباشد زیرا اصولا در دنیا حق پخش مسابقات را شبکه های تلویزیونی از  باشگاه ها میخرند درحالیکه شهرداری یاسوج با پخش مسابقات اولا مخاطب جذب میکند بعد آگهی در  در طول وقبل مسابقه با قیمت گزاف تری پخش ودر آمد زدایی میکند .
گفتید در بازی با تیم های لیگ برتری با توجه به گنجایش ورزشگاه وازدحام جمعیت با سختی گزارش تهیه کردند .درحالیکه گزارشگر وگروه فیلم برداری در کنار زمین وبر روی سکوها نیستند برادر عزیز بنظر ورزشگاه را اشتباهی رفتید.
گفتید نفت وگاز گچساران در لیگ 3کشور هست درحالیکه در لیگ 2 این تیم توپ میزند .از این بابت بر شما خرده نمیگیرم زیرا ضرورتی ندارد که ما همه چیز را ریز بدانیم اما خرده بر شما برای این است شمایی که از فوتبال استان خبرندارید چگونه بخود اجازه اظهار نظر میدهید.
- من از تمجید شما ازشبکه دنا  فهمیدم که جنابعالی عاشق طبیعت و وحیات وحش هستید زیرا ما که جز این دو چیزی از این شبکه استانی ندیدیم !!!!!
نمیدانم شما در این رسانه مهم وپر مسئولیت استانی کاره ای هستید یانه ؟اما خبردادن شما از تهیه برنامه ورزشی نشان از ارتباط شما به این شبکه دارد پس لطفا چون صدای شما بهتر از حرف ما بگوش مسئولین میرسد بفرمایید شبکه استانی دنا را از روز مرگی نجات دهید ونگذارید رمق های آخر خود را که بواسطه نگاه تعداد کمی از  پیران وطبقه عامه  بدست اورده   از دست بدهد وبرای همیشه بکما برود!!!!!!
 

ادامه خبر...


علمی-نتیجه یک تحقیق

21 خرداد 1391 04:03

علمی-نتیجه یک تحقیق

 

 

از بين زيان آورترين علف هاي هرز جهان(كه شامل 18 گونه می باشند)، 10 گونه مربوط به خانواده گندميان مي باشد و از اين بين نيز يولاف خودروی جزء مهم ترين علف هاي هرز در بيش از 20 گونه مهم زراعي و در 55 كشور جهان است(هیپ، 2007(. علفکش‌ها علیرغم کنترل علف‌های‌هرز در مزارع گندم، خسارات زیست محیطی را از طریق آلودگی خاك و آب و محیط و غیره در بر دارند. بدین منظور جهت کاهش مصرف علفکش‌ها روش‌های مختلفی پیشنهاد شده است که یکی از این روش‌ها استفاده از مواد افزودنیها است(بازوبندی و همکاران، 2005). با توجه به آنچه اشاره شد هدف از این تحقیق بررسی اثرماده افزودنی نیتروژن در کاهش مقدار مصرفی علف کش و افزایش کارایی علف کش در ازاي افزودن ماده افزودنی است. همچنین در این آزمایش مناسب‌ترین زمان برای کنترل علف هرز مورد بررسی قرار گرفته است.
پس از جداسازی پوسته روی بذر به مدت 7 روز در محلول اسید جیبرلیک 10 پی­پی­ام و در ظرف پتری حاوی کاغذصافی خیسانده شد. سپس کشت انجام شد و آبیاری گیاهان به طور معمول هر 48 ساعت یکبار صورت می گرفت. سمپاشی با استفاده از سمپاش دستی با نازل تی جت  که قبلا کالیبره شده بود انجام شد. درصد خسارت علفکش به کار رفته بر روی علف‌هرز با روش استاندارد  EWRS  ارزیابی شد. اندازه گیری‌های انجام شده شامل  درصد تعداد گیاهان زنده باقی‌مانده نسبت به شاهد در هر گلدان و ارزیابی چشمی در 15 و 30 روز پس از سمپاشی بود که پس از آن وزن تر و خشک، طول ریشه و ساقه گیاهان تعیین شد. داده‌های به‌ دست آمده از این تحقیق با استفاده از برنامه کامپیوتری و با نرم افراز  SAS تجزیه و تحلیل گردید و ميانگين­ها بوسيله آزمون دانكن در سطح احتمال 5% مقايسه شدند.
 

نتایج به‌ دست آمده از تجزیه واریانس فراسنجه‌های رشد یولاف نشان داد که اثر علف‌کش آکسیال بر کاهش ارتفاع اندام هوایی، طول ریشه و وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه در سطح 1% معنی دار شد. نتایج تجزیه واریانس داده‌های بدست آمده از، اثر زمان مصرف علف‌کش آکسیال روی صفات مورد بررسی معنی‌دار بود (جدول 1). در بین تیمارهای مصرف علف‌کش آکسیال ، تیمار کاربرد این علف‌کش در مرحله 2 تا 4 برگی نسبت به دو مرحله دیگر از نظر کاهش صفات مورد بررسی رشد یولاف کارایی بیشتری نسبت به دو تیمار دیگر داشت. السون و همکاران (2000)، در یک آزمایش تاثیر ماده افزودنی کود نیتروژن را مورد آزمایش قرار دادند و مشاهده کردند که باعث کوتاه شدن قد علف‌ هرز می شود اما هیچ گونه آسیب قابل مشاهده‌ای روی عملکرد گندم در هنگام برداشت نداشت. کالپر(1992) نیز نشان داد، افزودن نیتروژن به علف‌کش باعث کم کردن کشش سطحی، کم کردن زاویه تماس علف‌کش با سطح برگ، افزایش نفوذ علف‌کش و بالا بردن انتقال درون گیاه می‌شود . نتایج به دست آمده از این تحقیق نیز با نتایج دانشمندان ذکر شده مطابقت داشت.

جدول 1: اثر علف‌کش آکسیال بر کاهش فراسنجه های رشد اندام هوایی در آزمایش گلدانی(معدل 3 تکرار).

مرحله رشدی

 علف هرز

غلظت علفکش مصرفی

در هکتار

طول ساقه

(سانتی متر)

وزن اندام هوایی (گرم)

طول ریشه

(سانتی متر)

وزن اندام زمینی(گرم)

تر

خشک

تر

خشک

4-2 برگی

شاهد

آکسیال cc450 درهکتار

آکسیال cc450+ نیتروژن

آکسیال cc400+ نیتروژن

d35/24

f55/15

g30/9

f12/15

e418/4     e8111/0

h4543/0    g1212/0

h2211/0    g0395/0

h4504/0    g1013/0

d  77/18

f  07/12

g   03/7

f  17/12

C797/3     bc4700/0

f 312/0      c1376/0

f115/0      c0159/0

f 386/0      c1410/0

پنجه زنی

شاهد

آکسیال cc450 درهکتار

آکسیال cc450+ نیتروژن

آکسیال cc400+ نیتروژن

b12/37

d55/24

e40/18

d75/24

b03/9      c1431/3

ef090/4     e7298/0

g9090/2     f5076/0

f000/4      e7314/0

c    54/20

e   80/16 f33/11

e   00/17

b963/5      ab173/1

d013/2     bc3598/0

e806/0     bc31217/0

d940/1     bc3674/0


 

گره اول ساقه

شاهد

آکسیال cc450 درهکتار

آکسیال cc450+ نیتروژن

آکسیال cc400+ نیتروژن

a87/59

b79/38

c22/31

b12/39

a14/16      a013/7

bc947/8     b102/4

d207/6      d981/2

c877/8      b988/3

a   73/28

b   97/25

c03/19

b03/26

a587/8       a749/1

b243/5    abc7970/0

c677/3     bc4144/0

b993/4    abc8012/0

اعداد هر ستون با حروف مشابه، با آزمون دانکن (DMRT) در سطح 1% اختلاف معنی دار ندارد

نتيجه‌گيري کلی

با توجه به نتایج بدست آمده، تیمار cc450 در هکتار آکسیال گرچه در مقایسه با شاهد بدون مصرف علف‌کش موجب کاهش معنی‌دار فراسنجه‌های رشد یولاف شد، اما اضافه کردن کود نیتروژن موجب کاهش بیشتر صفات مورد بررسی رشد یولاف شد و این تیمار در مقایسه با کاربرد تنهای علف‌کش ارجعیت داشت، همچنین مصرف علف‌کش در دوز پایین cc400 در هکتار با افزودن کود نیتروژن موجب کنترل علف‌هرز یولاف همانند دوز بالا (کاربرد دوز  cc450 در هکتار علف کش بدون نیتروژن)  شد
لیلا رهسپار /کارشناس ارشد گیاه پزشکی کشاورزی

ادامه خبر...


طنز:عده‌اي مشغول دکترسازي‌اند/عده اي مشغول دکتر بازي اند

17 خرداد 1391 15:26

طنز:عده‌اي مشغول دکترسازي‌اند/عده اي مشغول دکتر بازي اند

خاک ايران يکسر از دکتر پر است
هرکه دکتر نيست نانش آجر است

ملک ايران سرزمين دکتران
اين‌قدر دکتر نباشد در جهان

شهر دکتر، کوچه دکتر، باغ دکتر
عابران هر خيابان دکترند


هم وزيران هم مديران دکترند
بيشتر از نصف ايران دکترند

هرکه پُستي دارد اينجا دکتر است
ديپلم ردي‌ست، اما دکتر است

هرکه شد محبوب از ما بهتران
هرکه شد منصوب بالا دکتر است

هرکه رد شد از در دانشکده
يا گرفته دکتري، يا دکتر است

شاعر تيتراژهامان دکتر است
مجري اخبار سيما دکتر است

آن‌که مثل آفتاب نيمه‌شب
سر زد از صندوق آرا دکتر است

شاد باش اي دکتر آراي ما
دکتراي جمله دانش‌هاي ما

در جهاني که پر است از نابغه
دکتري چندان ندارد سابقه

بي‌سبب افسرده‌اي، غم مي‌خوري
سرزمين ماست مهد دکتري

خط‌مان وقتي شبيه ميخ بود
اي‌بسا دکتر در آن تاريخ بود

اين‌همه آدم که در عالم نبود
آدمي کم بود و دکتر کم نبود

گرچه باشد قصه‌ها پشت سرش
دکتري دارند مُلّا و خَرَش

شاعران از رودکي تا عنصري
بي‌گمان دارند هريک دکتري

عشق با دکتر نظامي قصه‌گو
عشق با دکتر سنايي رازجو

عارف شوريده دکتر مولوي
نام پايان‌نامه او مثنوي

حافظ و سعدي و خواجو دکترند
سروقدان لب جو دکترند

وحشي و اهلي و غيره دکترند
تاجر و دهقان و کاسب دکترند


بحث‌هاي جعل مدرک نان‌بُري‌ست
بهترين سرگرمي ما دکتري‌ست

عده‌اي مشغول دکترسازي‌اند
عده اي مشغول دکتر بازي اند


خبرنامه دانشجویان ایران

ادامه خبر...


آشنایی با علایم سرطان دهان

17 خرداد 1391 04:19

آشنایی با علایم سرطان دهان

از آنجا که تشخیص زود هنگام سرطان دهان، باعث درمان و بهبودی کامل آن می‌شود سازمان جهانی بهداشت به کلیه افراد توصیه می‌کند ؛ در صورت مشاهده برخی علائم خاص سریعا با پزشک متخصص مشورت کنند.

در سراسر جهان، سرطان‌ دهان یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها هستند و تقریباً ۵ درصد کل سرطان‌های بدن را تشکیل می‌دهند و یکی از علل شایع مرگ ‌و میر هستند. سرطان‌هایی که در نواحی لب، لثه، زبان یا مخاط دهان ایجاد می‌شوند، در این دسته قرار می‌گیرند. سرطان‌ دهانی معمولاً در افراد بالای ۴۰ سال ایجاد می‌شوند و احتمال بروز آنها با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد.

سرطان دهان چهارمین سرطان شایع آقایان و ششمین سرطان شایع در میان خانم‌‌ها است. این سرطان در هندوستان عامل ۵۰ درصد از سرطان‌های مرگبار است اما در دنیای غرب، این آمار تنها ۴ درصد را شامل می‌‌شود. نسبت ابتلای مردان به سرطان دهان، سه برابر زنان است.

سرطان‌ دهان بیشتر مردان را گرفتار می‌کنند ولی با وجود افزایش استعمال دخانیات در زنان، ممکن است این نسبت تغییر یابد. این سرطان به راحتی قابل تشخیص هستند. علایم اولیه سرطان دهان به راحتی قابل مشاهده یا لمس می‌باشد. هرگونه زخم یا تورم در دهان یا وجود توده در گردن که بیشتر از ۲ هفته باقی بماند، باید توسط پزشک مورد بررسی قرار گیرد. گرچه بیشتر این علایم مربوط به سرطان نیستند، مراجعه به ‌موقع به پزشک می‌تواند باعث نجات جان بیمار گردد.

سرطان‌ دهان در صورتی که در مراحل اولیه تشخیص داده شده و درمان شوند، شانس زیادی برای بهبود کامل دارند. گرچه هنوز علت اصلی سرطان‌ دهان شناخته ‌شده نیست، تحقیقات نشان داده است که بیشتر این سرطان‌ها توسط عواملی که با روش زندگی ارتباط دارد، ایجاد می‌شوند.

بیمارانی که زیاد سیگار می‌کشند یا تنباکو می‌جوند و افرادی که مشروبات الکلی به مقدار فراوان مصرف می‌کنند، در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان‌ دهان هستند.

علاوه بر آن، افرادی که مدت طولانی در آفتاب می‌مانند، احتمال بیشتری برای ابتلا به سرطان لب دارند. تغییرات مختصر در روش زندگی مثل عدم استعمال دخانیات، مصرف الکل و محافظت از تابش‌های نور آفتاب می‌تواند باعث کاهش احتمال ابتلا به سرطان دهان گردد.

●  علائم زیر می تواند اولین نشانه های سرطان دهان باشد ضمن اینکه به یاد داشته باشید وجود تنها یک یا دو علامت نشاندهنده ابتلای شما به سرطان دهان نیست اما بررسی های تشخیصی لازم است صورت گیرد :

درد در ناحیه دهان که همراه با خونریزی می باشد و بهبود نمی یابد

توده یا ضخیم شدگی در گونه

قسمت های سفید یا قرمزرنگ بر روی لثه ها، زبان، لوزه و یا مخاط دهان

گلودرد و یا احساس گرفتگی گلو

مشکل در جوییدن و قورت دادن غذا و یا حرکت و چرخاندن زبان یا فک

احساس ناراحتی هنگام صحبت کردن

کاهش وزن ناگهانی

ورم غده های لنفاوی در گردن

احساس خواب آلودگی

فقدان حس یا درد هنگام لمس قسمت هایی از صورت، دهان و گردن

دردهای دائمی بر روی صورت، گردن یا دهان که سریعا خونریزی می کند و طی دو هفته بهبود نمی یابد

تغییر کیفیت صدا یا خشونت صدا

درد گوش

●  پیشگیری

- سیگار کشیدن و مصرف الکل احتمال ابتلا به سرطان دهان را افزایش می دهد.

- مصرف روزانه میوه و سبزیجات تازه می تواند از ابتلا به سرطان دهان جلوگیری کند.

-بهداشت دهان و دندان را حتما رعایت کنید.

●  عوامل خطر

- جنس : مردان دو برابر زنان به این بیماری مبتلا می شوند.

- سن : با افزایش سن، احتمال ابتلا به این سرطان بیشتر می شود، ولی از هر سه نفر مبتلا یک نفر کمتر از ۵۵ سال سن دارد.

- مصرف سیگار و الکل : مصرف همزمان سیگار و الکل به مقدار قابل توجهی شانس ابتلا به این بیماری را زیاد می کند.

- در معرض نور آفتاب قرار گرفتن : بسیاری از افراد مبتلا به سرطان لب، شغل هایی دارند که باید برای مدت طولانی در معرض آفتاب باشند.

- رژیم غذایی : رژیم غذایی که مصرف میوه و سبزیجات در آن کم است، شانس زیادی برای ابتلا به این سرطان را دارد.

- آسیب های مزمن : مانند استفاده از دندان مصنوعی

- مصرف داروهایی که سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کنند.

- بهداشت ضعیف دهان و دندان

- سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان دهان

●  درمان

- عکسبرداری پزشکی برای تشخیص و اطلاع از پیشرفت سرطان انجام می گیرد.

- رادیوتراپی و جراحی مهمترین روش برای درمان سرطان می باشد.

- درنوع پیشرفته آن شیمی درمانی هم توصیه شده است.

- بیوپسی (نمونه برداری) لثه و زبان هم ممکن است انجام شود.

- اگر سرطان گسترده باشد، از سی تی اسکن و اشعه x هم استفاده می شود.

- در مواردی از آندوسکوپی هم استفاده می شود. به این صورت که پزشک متخصص، لوله نورانی را از گلوی بیمار وارد می کند تا سرطان را بررسی کند.

ادامه خبر...


"تناقض‌های دولت»

10 خرداد 1391 14:36


* رئیس دولت درتازه‌ترین سخنرانی‌اش از وضعیت زندگی مردم ایران گلایه مند شده و اعلام داشته است: «به خدا ظلم است که ملت ایران در این تراز زندگی کنند.» این جمله از آن جهت قابل توجه است که توسط مقام مسوولی مطرح شده که سرنوشت اجرایی این مملکت حدود 7 سال است در اختیارش بوده و قطعاً این زمان، فرصت مناسبی برای بهبود شاخص‌های مختلف برای کشور بوده است.باید توجه کرد که اینگونه جملات را بیش از آنکه بتوان از زبان مقامات اجرایی شنید، حرف‌ها و نطق‌های انتخاباتی است و این روزها بسیاری از کارشناسان از اوضاع اقتصادی گلایه مندند و مسبب این شرایط را سیاست های دولت اعلام می‌دارند.

* انتقاد از وضعیت اقتصادی مردم، موضوعی نیست که فقط از سوی منتقدان احمدی‌نژاد مطرح شود، بلکه حتی مراجع و علما نیز از تورم و گرانی موجود در جامعه انتقاد می‌کنند. با این تفاسیر، ای کاش وقتی بالاترین مقام اجرایی کشور از تراز زندگی مردم ایران اظهار گلایه‌ می‌کند، نگاهی هم به انتقادات و اظهارات کارشناسان اقتصادی بکند.

*یک تناقض جدی در دیدگاه‌های رئیس دولت دیده می‌شود. از یک سواحمدی‌نژاد با قسم خوردن، از «تراز زندگی» مردم گلایه می‌کند و از سوی دیگر بارها اعلام کرده که ایران قابلیت داشتن 150 میلیون جمعیت را دارد. سوال اساسی اینجاست که اگر دولت معتقد است که ایران ظرفیت زندگی مطلوب برای 150 میلیون نفر را داراست، چگونه اینک که جمعیت ایران حدود 75 میلیون برآورد شده، تراز زندگی مردم این گونه است؟ آیا بهتر نیست به جای سخنرانی‌ها و سفرهای مختلف، کار گروه ویژه‌ای در این ماه‌های پایانی از عمر دولت دهم شکل بگیرد تا فشار تورم و گرانی برجامعه، کمی کاهش بیابد؟منع /روزنامه مردم­سالاری

ادامه خبر...


این همه بد اخلاقی برای چیست/اخلاقیات...

9 خرداد 1391 16:55

این همه بد اخلاقی برای چیست/اخلاقیات...

در روزهای گذشته مطلبی در سایت محلی عصر دنا بقلم آقای یدالله مرادی "منتشر شده که بنظر در آن تفسیری بر دو واقعه 2و3 خرداد داشت .
اصولا  نویسنده یک مطلب برای نگارش یک مقاله دیدگاه خود وگاهی چنان که تعلق جناحی داشته باشد ،آنگونه که حزبش می پسندد قلم فرسایی میکند .وهرکسی بر ای نفوذ کلام خود در مخاطب باید از منابع تازه توام با ادبیات تاثیر گذار استفاده کند .اما واکنش های پس از نشر مقاله بنظر از وادی نقد وانصاف فراتر جسته بودند  و بوی تهدید وارعاب داشت  لذا برخود لازم دیدم نکاتی را  یاد آور شوم.

اول اینکه مالکیت معنوی عملا در کشور ما رعایت نمیشود چقدر در سال های گذشته تهیه کننده های فیلم و.موسیقی. زندگی خود را باختند وبه خاک سیاه نشستند چنانچه هنوز فیلمی اکران نشده در میادین تهران ودیگر شهر ها  نسخه کپی آن بفروش میرسید  و کار به جایی رسید که  مهران مدیری کارگردان مطرح کشور ودوست داشتنی با قسم والتماس در صفحه تلویزیون خانه ها آمد وخواست کپی نکینم .پس کپی برداری از مقاله آقای مرادی شروع نشده که اینگونه خط  ونشان بکشیم  وبگوییم که ملت را خبر دار خواهیم کرد که شما مقاله آقای ...را کپی کردی وبا کمی تغییرات بنام خود نوشتید.
 اصلا فرض را براین بگیریم که هنگام نوشتن مطلب یادش رفته از منبع مطلب نامی ببرد یا بدبینانه فکر کنیم خواست همه را بنام خود ثبت کند .آیا خطای او اینقد نابخشودنیست که با حیثیت او بازی شود؟سوال دیگر من از نویسنده عزیز  اینست که من در کنار شما نیستم اما شما خدای خود را شاهد بگیرید وبگویید چند تا از آهنگ هایی را که در طول روز مره گوش میدهید اورجینال وبا برچسب اصلی برای حمایت از خواننده آن خرید ه اید و به مالکیت معنوی احترام میگذارید.
آیا شما در این مملکت نبودید ؟یا اینکه اینها کپی برداری وبقول شما دزدی تلقی نمیشود ؟ من آن حدت وشدتی که در نوشته شما دیدم نه بخاطر دفاع از اصلاح طلبان بود ونه حمایت از نویسنده مطلب .زیرا   خاتمی همان پدر اصلاحات با شعار مدینه فاضه آمده بود به صحنه، ودر مدینه فاضله تخطئه شخصیت وانسانیت به بهانه نقد تعریفی ندارد.

اگر بدور واطراف خود نگاه کنیم هر آنچه میبینیم  بنوعی کپی برداری شده است ومن هم  انزجار خود از عدم رعایت مالکیت معنوی  را اعلام  میکنم . وگفته های خود را دال برتایید کار کپی برداری نمیدانم اما سخنی  با رسانه های دیجیتال  دارم ، که گاهی متاسفانه برای جذب مخاطب تخطئه شخصیت انسان ها را برحفظ حرمت وکرامت انسان ترجیح میدهند .
رسانه هایی که ادامه مسیر خبر رسانی برای آنان در این اوضاع سخت اقتصادی بدون کپی برداری شبی را به سحر نخواهند رساند. کاش شما نویسنده عصبانی ورسانه منتشر کننده کمی در وادی اینترنت چرخی میزدید تا ببینید 80 درصد خبرها ومطالب در سایت های مختلف فقط وفقط از یک یا چند منبع کپی برداری شده وبسیاری هم با افتخار خود را منبع خبر میدانند و از منشاء ومصدر هم خبری نیست.بنظر برای ماندن وتسویه حساب های سیاسی یا غیر سیاسی  انصاف نیست اخلاقیات  به مسلخ روند و رو بسوی تعطیلی.

خدایار درخش /مدیر پایگاه خبری راک نیوز
 

ادامه خبر...


راههاي غلبه بر افسردگي

9 خرداد 1391 04:07

راههاي غلبه بر افسردگي

وقتي حال و حوصله نداريد و نمي‌خواهيد با كسي حرف بزنيد، هيچ چيز بدتر از اين نيست كه يكي از دوستان يا آشنايان به شما بگويد: «لبخند بزنيد و فكر كنيد هيچ مشكلي نداريد، بعد هم از خلوت خودتان بيرون بياييد و سعي كنيد در جمع باشيد!» alt

اگر شما هم از شنيدن اين جملات ناراحت مي‌شويد و نمي‌توانيد آنها را تحمل كنيد، بايد بدانيد پژوهشگران هم همين نظر را دارند؛ آنها مي‌گويند افرادي كه در كارهاي جسورانه و پرانرژي ـ مانند حضور يافتن در يك گفت‌وگوي گروهي ‌‌ـ‌ شركت مي‌كنند، شادتر و سرحال‌تر از كساني هستند كه در خلوت خودشان زندگي مي‌كنند.

به عبارت ديگر، اگر حوصله نداريد و ناراحت هستيد، با كمي سعي و تلاش مي‌توانيد اخمتان را باز كنيد و ابروهاي در هم فرو رفته را به لبخندي زيبا تبديل كنيد.

براي اين‌كه هر چه زودتر حالتان بهتر شود و هيچ وقت افسردگي و غصه را تجربه نكنيد، بد نيست اين شيوه‌ها را هم امتحان كنيد:

هر روز چند كار خوب انجام دهيد؛ كوچك يا بزرگ بودن كارتان مهم نيست و فقط همين كه براي كسي كاري كنيد، كافي است؛ اين كار مي‌تواند به كوچكي باز كردن در پاركينگ براي يك همسايه يا راه دادن به يك ماشين در ترافيك خيابان باشد.

هفته‌اي يك بار درباره آنچه داريد و نعمت‌هايي كه اطرافتان وجود دارد، فكر كنيد و همه آنچه را كه براي داشتن آنها خوشحال هستيد، در ذهنتان مرور نماييد؛ سلامتي، شادي، آرامش، خانواده خوب، دارايي‌ها و...

هر هفته سعي كنيد زندگي آينده خود را در ذهنتان تجسم كنيد؛ البته در اين تجسم بايد از اين‌كه همه چيز خوب و عالي پيش رفته است، از خداوند سپاسگزار باشيد.

مطمئن باشيد تجسم آينده‌اي رضايت‌بخش و شاد مي‌تواند به شما كمك كند در زمان حال هم مثبت‌انديش و خوشحال‌تر زندگي كنيد.

منبع: pa

ادامه خبر...


دختران ایرانی وهزینه آرایش

29 اردیبهشت 1391 22:04

دختران ایرانی وهزینه آرایش

 

طبق اظهارات مقامات ایرانی سالانه ۸۰۰ میلیون دلار لوازم آرایشی قاچاق وارد کشور می شود. واردات قانونی کشور ما در لوازم آرایشی بهداشتی به طور متوسط 150 میلیون دلار است که تولیدات ما در داخل جوابگوی 10 درصد از این مقدار هم نیست و حداقل 800 میلیون دلار از نیاز ما از طریق قاچاق وارد می‌شود.

به دلیل عوارض پوستی استفاده از لوازم آرایشی از یک سو و استفاده از نوع نامرغوب و غیربهداشتی آن از سوی دیگر سلامت مصرف کنندگان به شدت به مخاطره افتاده است. در حال حاضر ایران فقط درصد کمی از نیاز خود به محصولات آرایشی و بهداشتی را تولید می‌کند و بیشتر این محصولات از کشورهای چین، ترکیه، کره و امارات وارد یا قاچاق می‌شوند.

 

alt
تخریب بخشی از کالاهای قاچاق که توسط مامورین گمرک ضبط شده اند

آمار سرانه يك خانم ايراني حدود 150 دلار است كه اغلب آنها از مواد آرايشي و بهداشتي غيراستاندارد را با مارك‌هاي متفاوت خريداري مي‌كنند. درصد از اقلام آرايشي و بهداشتي وارد شده به كشور به صورت قاچاق و بدون مجاز صادره از گمرك و وزارت بهداشت مي‌باشد و همچنين 90 درصد از آنها به صورت غيربهداشتي ساخته مي‌شوند. اغلب قاچاق كالاها از طريق شبكه‌هاي ماهواره به افراد تبليغ شده و بسياري از مردم كه اطلاع كافي از پخش و عرضه آن را ندارند، و به صورت تلفني و پيك موتوري خريداري مي‌كنند.

alt
آمار سرانه مصرف مواد آرایشی يك خانم ايراني حدود 150 دلار است

  براساس تحقیقی که در موسسه تحقیقاتی TMBA انجام شده، حدود 14 میلیون دختر و زن بین 15 تا 45سال ساکن شهرهای بزرگ ایران، بطور متوسط ماهانه 7/5 یورو برای خرید لوازم آرایشی هزینه می‌کنند و این درحالی است که متوسط حقوق بین 490 تا570 یورو است. زنان و دختران ایرانی به دلیل حجاب توجه خاصی به چهره خود می‌کنند. دخترانی هستند که بیش از یک ساعت جلوی آینه آرایش می‌کنند.

اگر در اروپا مردم ترجیح می‌دهند طبیعی باشند، در ایران جوانان ترجیح می‌دهند آرایش کنند. زنان و دختران ایرانی سالانه حدود 1630 میلیون یورو برای کالای آرایشی هزینه می‌کنند و بیشتر محصولات آرایشی وارداتی هستند، ولی قسمت اعظم این واردات خارج از شیوه قانونی انجام می‌شود و اکثر کار‌شناسان معتقدند که حجم محصولات وارداتی غیرقانونی بین  570 تا610میلیون یورو است.

در گزارشی دیگر 14 میلیون نفر زن ایراني در برابر 140 میلیون نفر زن در خاورمیانه به میزان 1.2 میلیارد دلار از بازار 2.7 میلیارد دلار بازار فروش لوازم آرایشی در خاورمیانه و بازار 160 میلیارد دلاری محصولات آرایشی در جهان  را به خود اختصاص داده اند. این آمار حاکی از آن است که نزدیک به پنجاه درصد مصرف لوازم آرایشی در خاورمیانه توسط تنها ده درصد زنان این منطقه صورت می پذیرد.


این ارقام نشان دهنده آن است که هر زن ایرانی در سال 150 دلار یا به عبارتی بيش از 150 هزارتومان و هر زن در خاورمیانه تقریبا 36 دلار یا به عبارتی بيش از 36 هزارتومان لوازم آرایشی مصرف می‌کند. ضمن آن که زنان ایرانی اغلب از اجناس چینی استفاده می‌کنند و در این زمینه شاید حجم بیشتری از لوازم آرایشی را مصرف کنند. سهم برندهای معتبر اروپایی و آمریکایی که دارای کیفیت و ترکیبات قابل اعتمادتری هستند، به دلیل قیمت‌های بالایی که در ایران دارند، کمتر از یک درصد بازار تخمین زده می‌شود. متاسفانه سهم تولیدکننده‌های ایرانی از این بازار بزرگ ورو به گسترش بسیار ناچیز است و حداکثر در حدود پنج درصد تخمین زده می‌شود.

نکته جالب این گزارش این است مصرف لوازم آرایش در ایران صرفا در انحصار زنان نیست. در همین زمینه مجید ابهری؛ کار‌شناس علوم رفتاری دانشگاه شهید بهشتی، از تحقیقی خبر می‌دهد که بر مبنای نتایج آن، مردان ایرانی، مصرف‌کننده 12 درصد از لوازم آرایش موجود در بازار هستند.


درباره افزایش گرایش جوانان به استفاده از مواد ارایش، جامعه شناسان معتقدند گاه آرایش بیش از حد و غیرمتعارف در دختران و پسران، جدای از دلایل شخصیتی و رفتاری فردی (ازجمله به عدم اعتماد به نفس، اختلالات شخصیتی و...)، تبدیل به ابزاری برای کسب قدرت اجتماعی و لجبازی می شود، آنها کج دهنی خود به برخوردهای نسنجیده خانواده و اجتماع را با رنگهای تند صورت هایشان یا هر نوع هنجارشکنی ممکن نشان می دهند. روش های پرورشی نسنجیده، تعصبات کور و بی منطق جوانان را عصیان زده خواهد کرد، که بی احترامی به عرف جامعه از پیامدهای آن است.

همچنین بالاتر بودن تعداد دختران نسبت به پسران و تغییر ملاک های ازدواج از دیگر علل علاقه مندی آنها به متفاوت بودن است. به گفته بسیاری از جوانان، اولین ملاک ها برای ازدواج، ثروت و زیبایی هستند و قابلیت فرد برای درآمدزایی و رشته و مدرک تحصیلی در درجه دوم قرار دارند. به این ترتیب زمانی که چهره اولین عامل انتخاب محسوب شود، طبیعی است که فرد از بابت ظاهرش نگران باشد.

به هر حال، استفاده از لوازم آرايشي در ايران ديگر نه سن خاصي دارد و نه قشر خاصي. امروزه برخي از دختران و زنان ايراني استفاده از لوازم آرايشي را جزو لاينفک زندگي خود مي دانند. از سوي ديگر سن مصرف لوازم آرايشي نيز به 15 سال رسيده و اين در حالي است که در کشورهاي توسعه يافته تمايل به آرايش بيشتر در بين زنان مسن ديده مي شود که طراوت و شادابي پوست خود را از دست داده اند. همه این موارد نشان دهنده یک مشکل ساختاری فرهنگی در کشور ماست. مشکلی که اگر برای ان چاره اندیشی نشود چه بسا مس تواند به بحرانی برای سلامت و هنجارهای جامعه ما تبدیل شود.

ادامه خبر...


تاجگردون ومدرک دکتری

16 اردیبهشت 1391 15:14

تاجگردون  ومدرک دکتری

چندی سالی هست که بحث مدرک تحصیلی به نوعی مچ گیری در بازی های سیاسی  تبدیل شده ،وهراز چند گاهی از تقلبی بودن مدرک تحصیلی تا کپی بودن پایان نامه فلان نفر در رده های دوم  به پایین مسئولین مملکتی  خبرهایی منتشر وبرخی مانند مرحوم کردان تا گرفتن صندلی وزارتش برای او درد سر ساز گردیده.
این روزها  با نفوذ این پدیده در استان کهگیلویه وبویراحمد روبرو هستیم .آنگونه که غلامرضا تاجگردون نماینده دورنهم مجلس در کنفرانس مطبوعاتی خود با این درخواست سایت عصر دنا روبرو شده واز قضا این سایت خبری عدم ارائه مدرک دکتری غلامرضا تاجگردون را بعنوان تیتر خبری خود برگزید .البته تلنگر وسوال کردن جزءوظایف مطبوعات میباشد
اینکه برای تعریف و تمجید از کسی بخواهیم از واژگانی غلو آمیز استفاده کنیم یا با مدارک ومدارج بالاتر از او نام ببریم،  معمولا جامعه پسند نیست وبسته به شخصیت فرد دیر یا زود گاهی از بکار بردن چنین القابی دوری میگزینند.
اما این رویه متاسفانه چند سالی هست که در مملکت ماعرف شده وتنها مربوط به فرجه خاصی مثل انتخابات نیست چنانچه بقال سرکوچه برای فروش بیشتر وبدست آوردن دل مشتری، تمامی مشتریان خود را با لقب مهندس ودکتر صدا میزند.
     اینکه بخواهیم این مسئله را بعنوان اهرمی برای فشار روانی بر غلامرضا تاجگردون  بکار ببریم نیز منطقی نمیباشد .تاجگردون آنگونه که از ابتدا تا تاکنون حرف میزند در حال کاشت نهال شایسته سالاری در حوزه انتخابیه واستان است .وی مدعی استفاده از مخالف متخصص بجای همفکر بی تخصص است.یعنی همان چیزی که عامه مردم بالاخص رسانه ها وطبقات تحصیلکرده  برای نهادینه کردنش بارها وبارها پای صندوق رفتند وقبل از رای دادن با نامزدها شرط وشروط کردند.پس مشغول کردن فکر او در آغاز کا رباعث میگردد تا از متن فاصله بگیرد و وارد حاشیه گردد .اگرچه او یک مدیر ملی بوده وتوان  مدیریت در مقابل چنین حاشیه هایی را دارد .ضمن آنکه بنظر نمیرسد مردم دو شهرستان باشت وگچساران بخاطر  مدرک دکتری به تاجگردون رای داده باشند بلکه بخشی از این اقبال را باید بحساب  شناخت قبلی مردم وسابقه مدیریت وی دانست وبخشی دیگر را نیزبخاطر نارضایتی از عملکرد  نماینده فعلی این حوزه در مجلس هشتم .
فراموش نکنیم شخص رئیس جمهور درزمان دفاع از استیضاح مرحوم کردان معتقد بودند که کارایی مهمتر از مدرک است .
شواهد حکایت از آن داردکه تا امروزه بیشترمردم وی را با "حاج غلام "میشناسند وصدا میزنند نه "دکتر تاجگردون"بنابراین شایسته نیست  انرژی خود را در راهی که هیج منفعتی برای توسعه استان ندارد هزینه کنیم . نتایج انتخابات در ادوار مختلف نشان داده که مردم با کسی عهد اخوت نه بسته اند چنانچه نمایند ه ای خوب یا بد کارکرده  باشد ، مدرک دکتری یا دیپلم او چاره ساز نخواهد بود بلکه عملکرد اوست که باعث میگردد مردم به وی مدرک بدهند.
خدایاردرخش

ادامه خبر...


بپذیر سلام را/بپذیر وداع ما را

14 اردیبهشت 1391 01:28

بپذیر سلام را/بپذیر وداع ما را

علیرضا جهانگیری- بهار آمد، تابستان شد، پاییز رسید، زمستان گشت و چرخ روزگار چرخید و یکسال گذشت و درست در چنین روزی، پیکر عظیم و سنگین همچون الوندت را که تابوتش به گلیم دستباف قشقایی آذین گشته بود بر دوشهایمان کشیدیم و در کوچه باغ های شهرمان شیراز تابت دادیم. از خرد و کلان، پیر و جوان در سوگ کوچ ابدیت گریستیم و به آرامگاه ابدیت سپردیم. از کوچه باغ ‌های قصر الدشت گذشتیم، در حافظیه طوافت دادیم و این بار قرعه فال به نام کشن افتاده بود، در دل‌ زحمتکشان عشایر و روستاییان فارس - کشن این مرکز مهاجران قربانی ستمشاهی انقلاب شکست خورده سفید و اصلاحات ارضی قریب به نیم قرن پیش با فرار از روستاها و عشایر نشینی برای امرار معاش به شهر پناه آورده بودند. آری در قلب ستمدیدگانی که در دلهایشان مشعل پر فروز ضد جهل و بیسوادی افروختی و در قلب هایشان نطفه دانش کاشتی. در دل‌ زحمتکشانی که با آغوش باز پذیرایت بودند.

بهمن بیگی پدرآموزش عشایرایران

و فریاد بر می‌‌آورد‌ند و خروشان می‌‌سرودند آواز

بپذیر سلام ما را

بپذیر وداع ما را

بپذیر مکان ما را

و کلامی از حافظ " لسان الغیب " را چنین نثار تابوتت می‌‌کردند

" رواق منظر چشم من آشیانه توست

کرم نما و فرود آی که خانه خانه توست"

به راستی از زمانی‌ که در این مکان آرمیده ای طراوت خاصی‌ به گل های محله داده ای، برگ‌های درختان سبز ترند. بلبلان و قمری‌هایش بیشتر ترانه سرایی می کنند و جنب و جوش و غلیان خاصی‌ در اینجا حاکم است. همان خلجانی که همواره در منزل ۸ متری نادر و بعد ها خانه ی قصر الدشتی ات حاکم بود

و " هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما"

درسوگمحمدبهمنبیگی

آرامگاهت حافظیه وار - میعادگاه عاشقان بیقرار راهت گشته است. عاشقان فرهنگ و هنر، عاشقان ضد جهل، تاریکی و بیسوادی، میعادگاه رفقایت، یارانت، و دوستداران راهت.

در سالگرد فقدانت - همه با هم عهد و میثاق می‌‌بندیم تا راه پر عظمتت را استوار ادامه دهیم- و یادت را همواره در دل هایمان زنده نگاه داریم. و تکرار کنیم

 

"آری آری زندگی‌ زیباست

زندگی‌ آتشگهی دیرنده پا بر جاست

گر بیفروزیش، رقص شعله ‌اش در هر کران پیداست.

ور نه خاموش است و خاموشی گناه ماست."

ادامه خبر...


عملکرد مربیان خارجی در فوتبال باشگاهی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

1-عملکرد خوب و قابل دفاعی دارند
2- اصلاعملکرد مطلوبی نداشتند
3- باید به آنها زمان داد بعد قضاوت کرد
4-هیچکدام
آپلود عکس